Referat fra bestyrelsesmøde den 25.2.2014 Pkt. 1: Nyt fra kredsen.

Jesper og Doris orienterede fra kredsgeneralforsamlingen.·        Kreds 6 skal holde DM i 2016, ultimo september. Der er forslag om et koordineret arrangement mellem flere klubber, hvor et overskud fordeles mellem de klubber.Bestyrelsen drøftede indgående om vi skal byde ind på evt. at afholde DM i Slagelse. Vi drøftede fordele og ulemper, men besluttede at arbejde videre. Jesper undersøger nogle muligheder for overnatning og arealer. Der nedsættes en styregruppe på formandsmødet til april. 2 personer til evt. Styregruppe. Jesper og Karin.·       Landsforeningen arbejder på at indføre nyt medlemssystem: wincas? Bestyrelsen drøftede holdningen til det. Det ser ud til at blive dyrt for klubberne (medlemmerne) og kan ikke mere end det Stella håndterer i dag, udover opkrævning via dankort. Investeringen i evt. dankort-del er meget stor.Bestyrelsen vil derfor ikke gå ind for systemet. 

Pkt. 2: Økonomi

·        Pt. ca. 14.000 kr. i kassen. Fin balance·        Der forventes et lille overskud på t-shirt salg. ·        Hvalpehold til april, pt en tilmeldt.·        Kim efterlyser hunde til holdet. Spred rygtet.!·        Afbindingspinde skal opsættes.·        Hundebure: der skal laves en plan for placering og en tegning.Doris har evt. Kontakt til galvaniserede skillerum der kan bruges.·        Jesper har søgt fonde om penge til flagstang og borde/bænke. 

Pkt. 3: Parkering·       

 Bestyrelsen drøftede punktet fra generalforsamlingen.Indkørslen beholdes fortsat lukket med sten. Der arbejdes på at etablere skyggeparkering ved træerne mod parkeringspladsen og langs med containere. Pladserne forbeholdes trænere der har egen hund med og for personer der har hunde med på flere hold. 

Pkt. 4: Uddannelsesbogen.·       

Alle uddannede trænere indenfor seneste 10 år, har fået en bog. Bogen er fremover adgangskrav til efteruddannelses kurser.·        Der skal samles op på hvem der har en uddannelsesbog. For de øvrige trænere rekonstrueres uddannelsen og uddannelsesudvalget orienteres. Derved bringes formalia på plads.Karin står for det. Et skema etableres med de nødvendige oplysninger. 

Pkt. 5: Eventuelt. ·       

 Jesper: gl. skjul skal opsættes på pladsen. Mangler regler for placeringen. Karin?Krav om førstehjælpskursus?·        Kai: Som nyt medlem i bestyrelsen ønskedes en snak om rollerne i bestyrelsen·       

Doris: Er der hvalpepakker til de nye hold.OK

Dyrenes dag? Intet nyt, men Jesper har været kontaktet.

Medlemskort er udleveret til trænere, til udlevering på holdene.

Doris kan deltage til landsmøde.AOF: rygte om at de skal herud! Det kendes der ikke til·       

Karin: Set opslag på Facebook; ”der findes hjertestarter i golfklubben”. Kai undersøger. 

Forslag om at hendes "sporhold" i juli md etableres som officielt hold.·       

Kim: P-plads opdeles af Erling og Kim, således at den udnyttes bedst muligt. 

Referent: Kai Andersen