DcH Slagelse                       Bestyrelsesmøde                                      18. november 2014, kl. 19.00

 

 1. Medlemsliste

Medlemslisten udvides med angivelse hvilket/hvilke hold medlemmet er tilknyttet. Trænerne melder ind til Stella ved skift af hold. Som opstart ajourføres seneste medlemsliste fra Stella. Trænerne der retter til på kommende trænermøde. Der medtages det som fast punkt.

 1. Kommunikation

Lav meget gerne opslag på Facebook ved aktiviteter. Husk også at give besked til hjemmeside redaktør med aktiviteter osv. Brug den nye opslagstavle i klubhuset. På denne laves et fast hjørne med: ”nyt fra: bestyrelse, husråd og aktivitetsudvalg”

Der har været situationer med meget kort frist til aktiviteter. Vi skal derfor være bedre til at kommunikere i god tid når der er behov for noget der skal gøres.

På fremtidige bestyrelsesmøder er følgende faste punkter:

 • Godkendelse af referat
 • Økonomi
 • Nyt fra udvalg / trænere
 • Nyt fra kredsen / kommunen
 • eventuelt.

Bestyrelsen tilstræber fast at kommunikere i ”den varme hund”. ”Nyt fra bestyrelsen eller udvalg”.

Deadline til næste blad er d. 31/1 – hvem skriver? Meld det ud til de andre når DU har taget opgaven J

 1. Til og fra træner / trænermøde

Indføres som fast punkt på både trænermøde og bestyrelsesmøde.

Medlemsliste opdateres mht. holdene på næste trænermøde.

 1. Generalforsamling

Afholdes Lørdag d. 24. januar kl. 12.

Bestyrelsen indstiller at kontingent hæves til kr. 750,- for 2016. Træningsgebyret kr. 450 fastholdes i 2015.

Forslaget til vedtægtsændringer godkendes og indstilles til generalforsamlingen (der er tale om ajourføring i forhold til hovedforeningen).

Aktivitetsudvalget skal suppleres med medlemmer

Det foreslås at oprette et konkurrenceudvalg med 2 medlemmer udover 2 bestyrelsesrepræsentanter.

 1. Kreds/klub konkurrence

Jf. punkt 4. ovenfor nedsættes et udvalg der varetager planlægningen.

Kredskonkurrence d. 4/10 og Klubmesterskab d. 30/5 i 2015

Stor ros til Flemming for arbejdet med sporlægning ved kredskonkurrencen.

 1. IPO

Efter opstart af IPO træningen, følger Jesper og Karin op med en snak med træneren. Bl.a. skal vi sikre at gældende regler og sikkerhed overholdes. Samtidig skal der tages behørigt hensyn til at formål og indhold gøres tydeligt for deltagerne.

 

 1. Orientering fra kommunen

Der skal laves en ny Lokalplan for området. Forventes at komme i høring til februar. Vores ønske om mulighed for etablering af lys på området forventes at blive medtaget.

Containerne bliver malet sorte på kommunens regning.

 1. Evt.

Økonomi, herunder indkøb af ny printer til trykning af bl. a. klubbladet. Pt. ca. kr. 15.000 i kassen. Ny printer koster ca. kr. 1500. Der gives accept på indkøb.

To fremtidige aktivitetsdage føres i aktivitetskalenderen. (d. 19/9) og (11. april) fra kl. 10. Alle medlemmer forventes at give en hånd med det man kan på disse dage. Husrådet har ansvaret for at tilrettelægge opgaverne og beskrive, samt indkøbe materialer m.m.

Der er kommet spørgeskema fra ”dyrenes dag”. Vi var godt tilfredse med placeringen og vil gerne have samme plads igen.

Der er pt. en træneraspirant fra Fakse. Der skal laves aftale hvis det skal fortsætte i en længere periode uden medlemskab i klubben.

Status på trænere: 2 stopper til nytår.