Referat af Bestyrelsesmøde i DCH-Slagelse

den 1.9.2015 kl. 19.00

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

- intet at bemærke

 

2. Økonomi

- pt. ca. kr. 34.000 i kassebeholdning.

- forventede udgifter pt. (ny træneraspirant, kurser, kontingent til DCH i januar, mm.)

i alt. ca. 16.000.

* Medlemstal p.t. 93

 

3. Nyt fra udvalg/trænere

- Til vores kredskonkurrence d. 4/10 er der pt. ca. 30 deltagere, så der skal være sporareal til min. 20 stk. B-hunde. Kræver ca. 15 Ha.

- Vi mangler sporlæggere, Flemming har sagt OK..

- Hjælpere er på plads, men usikkerhed på beregner.

 

4. Nyt fra kredsen/kommunen – vores lokaler og træningsareal

- intet nyt fra kredsen

- intet nyt fra kommunen, da vi p.t. afventer at det tages op på et udvalgsmøde. Schæferklubben kender heller ikke tid og sted for hvornår de har en ny plads/tilknytning.

Karin sender gl. mail korrespondance til bestyrelsen, så vi kan følge op på det lovede i forbindelse med udflytning fra Grønningen.

 

5. Rally og agility – Gittes oplæg og priser på det ønskede

- på Facebook har der været en del henvendelser om vi tilbyder Agility. Derfor har Karin spurgt Gitte om hvad der skal til for at starte et hold op. Et oplæg til udstyr har Gitte så fremsendt.

Hvis et hold skal startes op, skal vi minimum have 2 trænere uddannet. Gitte vil gerne, men vi skal bruge en mere, og vi skal have et overblik over hvordan ”markedet ser ud”. På egne hold forespørges og evt. kan Karin lægge en ”forsigtig forespørgsel” ud på sociale medier.

Anette finder pris på supplerende materialer til Rally-holdet. Meldes til Stella. Stella siger OK på bestyrelsens vegne for økonomi.

Måske konkurrence i Rally til foråret, men fristen for indmeldelse af dato til Dch kreds 6, var d. 15/8. Jesper kontakter kreds 6 om dato for konkurrencedato.

 

6. Hvornår kan man udtale sig på bestyrelsens vegne?

- Med baggrund i udmeldinger ang træneraspirant og agility, virker det usikkert om hvornår bestyrelsen inddrages. Ang agility er det nok en misforståelse i forhold til inddragelse af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen skal tage stilling til hvornår det er OK at være med på et hold, som, medhjælper eller aspirant. Derfor skal bestyrelsen skal orienteres hvis der er emner, så vi kan tage officiel stilling til det.

 

7. Træneraspirant

OK til at Charlotte er med på hvalpeholdet og tilmeldes træneruddannelsen.

 

8. Ny kantineansvarlig

Stine har tilbudt sig til indkøb, ligeledes har Arne tilbudt at hjælpe til. Pt. sørger han for toiletterne. Optimalt vil det være ”jævnlig rengøring” og indkøb vi ønsker af ”kantineansvarlige”. Anette vil fortsat gerne være med i kantine, ved de store arrangementer.

 

9. Evt

- henvendelse fra hundemassør. Inviteres til en klubaften. Videresende mail til Kai som kontakter hende.

- trænermøde indkaldes til d. 15/9

- IPO træningen har et element hvor specielt en hund reagerer voldsomt med hyl. Træningen bør tage hensyn til hvad der arbejdes med og der planlægges med det i baghovedet, da andre hundeførere og deres hunde kan blive usikre/distraheret.

- Brugen af det lille indhegnede område skal defineres. Kan/må det bruges til leg. Hvad er reglerne? Tages op på næste bestyrelsesmøde