REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

ONSDAG DEN 12.6. 2019 KL. 19.00 I KLUBHUSET

Tilstede: Alle
1. Godkendelse af referat fra mødet den 17.4.
Referatet blev godkendt
2. Økonomi

- Vi har ca. 100.000 kr.
- Regnskabet for Rallykonkurrencen blev fremlagt og godkendt.(bilag)

3. Nyt fra Kredsen/Landsforeningen
- Der er kommet ny landskasserer
- Ændringer i Håndbogen: Orientering nr. 26 ang vaccinationsregler og
Orientering nr. 10 ang. kommunikation i Dch
- Ny person i Uddannelsesudvalget i Kredsen

4. Nyt fra Trænerne
Ikke noget nyt

5. Nyt fra udvalg
- Konkurrenceudvalget for Rally holder ikke noget klubmesterskab i år – vil holde
det til foråret.
- Konkurrenceudvalget for DcH-programmet arbejder med planlægning af
efterårets konkurrencer. Der er nu blevet åbnet for tilmelding på on-line.

6. Opfølgning på punkter fra sidste møde
- Løsning på problemet omkring oprydning i klubhuset.
Hvad er sket siden sidst?
Lotte og Doris følger op på påtegningen af arrangementer på den store
kalender.
Det er blevet sagt på trænermøde, at der skal ryddes op.
- Indkøbsønsker fra Trænerne
Der er p.t. ikke indkøbt noget.
- Indkøb venter til der er tid til det.

7. Indkøbsønske fra Erling
Nyt bordbænk til ”skoven” – det, vi har, er meget vakkelvornt.
- Afventer nyindkøb af møbler, når terrassen er færdig

8. IPG-trænerudstyr
- Der indkøbes træningsudstyr, som skal tilhøre og ligge i klubben. Jesper laver
sammen med Peter et overslag over udgifterne, som skal godkendes af bestyrelsen.

9. Ang. kursus
- Hvad betaler vi til hvem og hvorfor? Hvor meget tilskud?
Beslutning:
Ønske om relevant efteruddannelse/kursus skal godkendes af bestyrelsen før
tilmelding som hidtil. Der godkendes kun 1 kursus pr. træner pr. år.
Træneren betaler selv kurset og sender en kopi af indbetalingen – typisk udskrift fra
netbanken - til kassereren. Af udskriften skal det fremgå hvilket kursus, der er tale
om, og hvem deltageren er.
Træneren sender kopi af kursusindhold samt dokumentation for gennemført kursus –
kan være en kopi af påtegning i trænerbogen - til kassereren, der søger kommunen
om tilskud – retninglinier for tilskud kan findes på kommunens hjemmeside.
Evt. tilskud vil blive overført til træneren.
Hvis kommunen ikke giver tilskud, giver klubben et tilskud på op til kr. 1000.
Der gives ikke kørselsgodtgørelse fra klubben.

10. Dyrenes dag.
Karin har p.t. kun 4 hjælpere på dagen.
IPG-holdet giver opvisning
Der efterlyses mere hjælp på holdene.

11. Sommerafslutning.
- Jubilæum, hvordan skal vi gøre det?
Der er udsendt indbydelse til alle medlemmer.
Stella sørger for gave og diplom til jubilarerne – Jean, Hanne, Olen Kim og Kai.
Jesper uddeler.

12. Overdækning af terrassen
- Hvad gør vi? Hvor mange penge kan/vil vi bruge på det?
Vi hyrer en tømrer til selve overdækningen, så den bliver lavet korrekt. Resten samt
opretning af terrassen laver vi selv.
Jesper indhenter tilbud.

13. Betaling af deltagergebyr til konkurrencer.
Det forekommer jævnligt, at kassereren må rykke for deltagergebyr til
konkurrencer = unødigt ekstraarbejde.
Det skal understreges, at deltagergebyret skal være på klubbens konto senest på
dagen for sidste tilmelding. På indbetalingen skal stå, til hvilken/hvilke
konkurrence/konkurrencer = dato og afholdende klub indbetalingen gælder.

14. Klubblad.
Da ingen har lyst til ar skrive til Den varme Hund, er klubbladet hermed nedlagt
efter 22 år i denne omgang.

 

15. Evt.
- Karin stopper som træner.
- Doris holder pause fra klubaktiviteter indtil videre af personlige årsager. Jesper taler
med Bjarne som er suppleant.
- Lotte ønsker ikke længere at stå for indkøb til kantinen. Tina ser på, om hun evt.
kan afløse. Lotte har foreløbig købt ind, så der er varer til efter sommerferien.
- Da der desværre forsvinder varer fra kantinen, vil der blive sat lås på nogle af
skabsdørene.
- Medlemmer, der føler sig generet/krænket/respektløst behandlet og ikke selv kan
løse problemet, bedes henvende sig til formanden og/ellersende en mail til
bestyrelsen, som naturligvis vil tage henvendelsen alvorlig. Det er ønskeligt, at de
øvrige bestyrelsesmedlemmer kan komme og træne deres hund på træningspladsen
som alm. medlemmer uden at skulle tage stilling til ting, der hører hjemme i
bestyrelsen.

16. Næste møde
Bliver en gang efter sommerferien. Stella indhenter datoer for sommerferier og
finder en dato.
Referent Stella Nyberg

Efterskrift:
- Jesper har spurgt kommunen om vores skilt, som mangler ved indkørslen, og de ved
ikke, hvor det er blevet af. 
- Jesper har snakket med Bjarne, og han vil gerne træde ind i bestyrelsen

BILAG:
REGNSKAB RALLYKONKURRENCE DEN 2.6.2019
Konto: Konkurrence

Indtægt Udgift Overskud

Deltagergebyr: 32 deltagere kr. 4500
Pokaler 15 stk kr. 1353
Forplejning og drikkevarer
2 dommere og 6 hjælpere

kr. 325
Gaver til dommere kr. 324
Trykning af dommersedler og
programmer m.m.

kr. 50

Advarselstape, klemmer og
pløkker

kr. 403,70

I alt kr. 4500 kr. 2455,70 kr. 2044,30

Konto: Kantinen

Indtægt Udgift Overskud

Kontant kr. 275
MP kr. 293,75
Forplejning + drikkevarer kr. 325
Madvarer + sodavand kr. 767,70
I alt kr. 893,75 kr. 767,70 kr. 126,05