REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 13.11.2018.

1. Økonomi

- Vi har kr. 74.056 i kontantbeholdning incl. kr. 13.250 fra kredsens overskud.. Alle
store udgifter er afholdt.
- Underskuddet på kantinen er nede på kr. 1.500. Stella prøver at lave en oversigt
over, hvad der bliver indbetalt de enkelte ugedage..
- Vi vil undersøge, om kommunen vil give tilladelse til, at vi overdækker terrassen
- Der indkøbes lamper til oplysning af pladsen foran klubhuset, så Rallyholdet kan
træne der.

2. Fra møde med AOF og Schæferhundeklubben.

Karin har været til møde med de andre klubber:.
- Det er aftalt, at udgiften til toiletpapir m.m., der er til fælles brug, skal deles
mellem klubberne. Indtil nu har vi betalt. .
- Problem at udefrakommende lufter deres hunde på træningsarealerne.
- AOF synes, at det er et problem, at vi går gennem deres lokale til toilettet. AOF
ønsker, at der etableres en dør fra vores lokale til depotrummet, så vi kan bruge
handicaptoilettet indefra, og at dørene ind til deres rum blændes.
Vi beslutter:
- Stella laver opgørelse over vores udgifter til toiletpapir m.m.
- Jesper skriver til AOF, at hvis der skal etableres ny dør ril depotrummet, så bliver
det AOF´s opgave at tale med kommunen om det.

3. Fra trænermødet

- Der er etableret et trænerudvalg, der ønsker at klubbens computer skal ligge i
klubhuset, så den kan bruges til at skrive referater på. Dette ønske kan ikke
opfyldes – der skal ikke ligge nogen computer i klubhuset.
- Tom og Kim koordinerer hvalpehold og unghundehold og vender tilbage til
bestyrelsen med tider i det nye år.
- Det undersøges om der er mulighed for at få lys på parkeringspladsen.
- Der er juleafslutning den 1.12.
- Hjemmesiden skal opdateres med referater fra bestyrelsesmøder. De manglende
referater sendes til Stephannie.

4. Indkaldelse til generalforsamling og vedtægtsændringer
Indkaldelsen med dagsorden blev rettet til.
Vedtægtsændringerne blev gennemgået. Der mangler følgende tilføjelse, der
tidligere er blevet vedtaget, men ikke er kommet med i de nuværende:
”For at kunne vælges til bestyrelsen skal man have været aktiv medlem af DcH
Slagelse i minimum 1 år”.
Dette tilføjes til vedtægterne som udsendes som bilag til indkaldelsen

Tilføjelser: Følgende blev glemt i det oprindelige referat:

”Det blev som på flere tidligere møder drøftet, om bestyrelsesmedlemmerne skal
sidde i alle udvalg. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne kan stille op til
valg ved udvalgene på generalforsamling på lige fod med andre interesserede
medlemmer”

Kai ønsker derfor denne mindretalsbemærkning påført referatet:
"Kai Andersen var fraværende med afbud og Kai har derfor ikke har haft
lejlighed til at tage stilling til punktets behandling og dermed bestyrelsens
beslutning. Kai er først blevet bekendt med beslutningen på generalforsamlingen
i 2019 og det konstituerende møde samme dag. Kai ønsker at få anført at han
ikke er enig i beslutningen"

5. Eventuelt

Vi har ikke længere kapacitet til at tage medlemmer fra andre klubber på
træningsholdene. er blevet meddelt til de 2 hundeførere fra Skælskør

Referent
Stella Nyberg