Referat af bestyrelsesmøde i DcH Slagelse, mandag d. 15/10-2018, kl 19 i klubhuset.

Fraværende: Stella og Kim

Dagsorden er fastlagt med baggrund i en del punkter der ikke blev behandlet på foregående møde, samt en efterfølgende uklarhed om beslutninger truffet under pkt. 4, ikke var præcise/fyldestgørende nok.

 1. Godkendelse af referat

Referat fra 11/9 blev drøftet. Specielt punkt 4 ”Retningslinjer for træning og træningsgebyr – Holdlister”

Definitionen på et hold og hvornår bestyrelsen skal godkende ændringer i træningstider/hold, blev drøftet og følgende blev besluttet:

 

En hundefører deltager på flere hold hvis:

- man kommer med samme hund igen på en ny ugedag

(også hvis holdet/træneren er den samme f.eks. at du begge dage træner C-lydighed.

eller

- at man på samme dag skifter til et andet hold med samme hund.

(f.eks. hvis du både træner Rally og IPO med samme hund)

Eller

 • At man deltager på samme hold/tidspunkt med flere hunde.

I disse tilfælde skal der betales træningsgebyr for hvert hold/hund

 

Det årlige træningsgebyr der betales pr. hold blev drøftet. Bestyrelsen indstiller til at det fastholdes, og selvom en hundefører deltager på flere hold i klubben, gives der ikke rabat.

 

Hvis en træner ønsker at starte et hold på et nyt tidspunkt, skal det godkendes af bestyrelsen. Det gælder også hvis et hold/træningstidspunkt ønskes flyttet.

Hvis et hold ønskes lukket, skal bestyrelsen også orienteres.

 

Ovenstående definitioner skal sikre at vi til stadighed kan udnytte vores træningsfaciliteter bedst muligt.

 

 

 1. Diverse udvalg - opgaver - medlemmer.

Skal vi uddanne sporlæggere?

 • Bestyrelsen ønsker at der uddannes sporlæggere til at deltage ved afvikling af prøvespor til konkurrencerne i lydighed (B- og A-spor). Vores udfordring er pt. at de hundeførere der p.t. træner spor-øvelser, ofte er dem der samtidig deltager i vores egne konkurrencer – og dermed er låst.

Samtidig vil vi opfordre trænermødet til at der gives større opmærksomhed på sporarbejde på de enkelte hold – også ikke-konkurrence hold

 

 1. Eksterne kurser i forhold til egne holds træning. (nyt punkt)

Skal vi tilbyde at der kan afholdes eksterne kurser, som skal serviceres med mad og drikke – i forhold til indtægten?

 • Bestyrelsen drøftede punktet og finder det problematisk at der ofte trækkes på de samme kræfter til disse opgaver. Både som hjælpere til afholdelse af konkurrencer i klubben (Rally, C – B og A-lydighed) og som hjælpere når f.eks. kreds 6 afholder trænerkurser o.lign. hos os.

Fremadrettet ønsker vi en større ”fællesskabsfølelse” – at alle giver en hånd med lidt til det store fællesskab/ aktiviteterne i hele klubben.

Vi ”drømmer om” en slags bruttoliste, hvor medlemmerne har tilkendegivet hvad den enkelte kan hjælpe med. Denne liste kan aktivitetsudvalget, husudvalget og konkurrenceudvalget så benytte sig af.

 

 

 1. Kontaktperson til trænermøde

Besluttet på mødet d. 11/9:

Med baggrund i ovenstående udsagn, beder vi trænermødet om at vælge en kontakt der varetager indkaldelse m.m. Der var ikke enighed i bestyrelsen om beslutningen. Et mindretal finder det er beklageligt at trænerkredsen ikke ønsker en officiel repræsentant fra bestyrelsen tilstede ved møderne. Næste trænermøde afholdes d. 5/11-2018 kl. 18.30. Bestyrelsen deltager i den fælles spisning inden mødestart.

Kai sender indkaldelse og anmoder om punkter til det kommende møde og udarbejder dagsorden.

Bestyrelsen ønsker disse punkter på dagsordnen:

 • Valg af kontaktperson/kontaktudvalg til fremover at forestå trænermøderne. Opgaven vil omfatte følgende:
  • udarbejde mødeindkaldelse og udarbejde referat til bestyrelsen
  • At tage stilling til trænernes ønsker til kurser/efteruddannelse i klubben. Herunder udarbejde oplæg til bestyrelsens beslutning.
  • Indsamle og koordinere ønsker til træningsmaterialer o.lign.
  • Ajourføring af holdlister til brug for klubbens kasserer og bestyrelsen

 

 1. Opfølgning på vores visioner. Status 
 • Status blev drøftet og vi er ret langt på de fleste punkter. Dog beder vi trænermødet have stor fokus på at der skaffes træneraspiranter, således at trænerstaben fortsat kan suppleres. Især hvis vi fortsat skal kunne tilbyde der nuværende aktivitetsniveau/udbud af hold.

 

 1. Generalforsamling, dato og dagsorden

*Rykkes til næste møde

Vedtægtsændringer medtages på næste møde

Punktet medtages på mødet i november (d.13/11)

 1. Fane til DM

Tidligere fane er brændt – skal vi søge om en ny fane? *Medtages på næste møde

Punktet medtages på mødet i november (d.13/11)

 

 1. Konkurrence 2019 (kan vi rykke)
 • Vores ønske om afholdelse af A-konkurrencen er rykket én uge

 

 1. Evt
 • intet

 

Næste møde tirsdag d. 13/11-2018 kl. 19 i klubhuset

Referent: Kai