REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DcH SLAGELSE DEN 25. 2. 2019
Tilstede: Jan, Kai, Karin, Doris, Jesper, Stella
Fraværende: Lotte
Dagsorden:
1. Drøftelse af indhold af referat fra bestyrelsesmødet d. 13/11-2018.
a. Kais anmodning om tilføjelse til referat jf. mail af 8/2-2019 til bestyrelsen
"Kai Andersen var fraværende med afbud og Kai har derfor ikke har haft lejlighed til at
tage stilling til punktets behandling og dermed bestyrelsens beslutning. Kai er først blevet
bekendt med beslutningen på generalforsamlingen i 2019 og det konstituerende møde
samme dag. Kai ønsker at få anført at han ikke er enig i beslutningen"
Jeg ønsker fortsat tilføjelsen påført referatet som mindretalsbemærkning.
Er nu tilføjet
Beslutning:
Vi tager beslutning om bestyrelsens deltagelse i udvalg op på næste møde, da Kai ikke var
bekendt med beslutningen om, at bestyrelsesmedlemmerne skulle stille op til valg til
udvalgene og derfor ikke har haft mulighed for at komme med i udvalg, hvis de ønskede det.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4/2-2019.
a. Kais kommentarer og uddybende spørgsmål til pkt. 12, 13 og 14 jf. mail til af 8/2-
2019 til bestyrelsen, som har affødt mine ønsker om punkterne:
3) ”forretningsorden” (som hænger sammen med visionsdrøftelsen pkt. 4)
5) ”drøftelse af økonomi ved konkurrenceafholdelse”.

Beslutning:
Referatet blev godkendt og drøftelserne fremgår af punkt 3 og 5.

3. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens arbejde (internt samarbejdsdokument)
Kai skriver: ”Jeg oplever at vi gentagne gange har haft behov for at træffe
beslutninger i perioden mellem to bestyrelsesmøder og at vi har afholdt
bestyrelsesmøder uden en konkret dagsorden.
For at imødegå uklarhed om hvordan vi arbejder sammen i bestyrelsen, mener jeg at
vi bør fastsætte en forretningsorden. Det bør også indskrives i vores vedtægter at der

fastsættes og revideres en forretningsorden hvert år. (mit forslag at vi udarbejder en
forretningsorden. Oplæg til indhold vedlægges).”

Beslutning:
Stella laver udkast til ”Retningslinier for arbejdet i bestyrelsen” til næste møde, hvor det tages
op sammen med retningslinier for klubbens udvalg.
Indtil da er det besluttet at:
- Hvis noget ikke kan vente til næste bestyrelsesmødesendes mail ud til alle og flertallet
beslutter.
- Fremover skal opsamling på beslutninger via mail tages op på bestyrelsesmøde.

4. Drøftelse og revision af bestyrelsens visioner
Herunder specielt hvordan vi sikrer at vi i bestyrelsen arbejder for - og med – ALLE
klubbens medlemmer og grene.
Beslutning:
Vi gennemgik visionerne og var enige om, at det er vigtigt, at vi skal fortsætte med at arbejde
på at få flere trænere/træneraspirant. Eventuelle emner tages op i trænergruppen inden en
person inviteres med som føl. Bestyrelsen skal godkende aspiranten.

5. Drøftelse af de økonomiske konsekvenser af at afholde konkurrencer i klubben. jf. pkt. 14 på
mødet d. 4/2-2019.
Kai skrev: Jeg savner en mere konkret orientering om hvordan resultatet af de afholdte
konkurrencer er fremkommet, end det der fremgår af bilaget. Jeg savner et bedre
indblik i udgifternes størrelse og fordeling. Som det fremgår af årets regnskab har der
været underskud både på kantine og konkurrencer, selvom bilaget om konkurrencerne,
henviser til indtægter fra kantinen.
Jeg ønsker at vi i bestyrelsen tager en drøftelse af hvordan vi kan forbedre resultatet
fra konkurrencerne.
Stella svarer: Der var ikke underskud på Kantinen i 2018, men en indtægt på kr. 1120 mod en
indtægt på kr. 720 i 2017. Et nøjagtigt indblik i udgiften på Konkurrencer kan kun gives ved
at gennemgå de 193 bilag, der ligger på den konto – et stort arbejde at finde dem frem blandt
de 529 bilag, som regnskabet indeholder.
Beslutning:
Stella prøver i 2019 at lave et regnskab for den enkelte konkurrence, så vi kan se, hvordan
udgifterne fordeler sig og hvor der eventuelt kan spares. Vi sætter prisen på Burgere op til kr.
45 og kage op til kr. 10.
Angående kantinen skal vi være opmærksomme på, hvad den daglige drift koster = udgift til
det, vi ikke sælger, men bruger. (som engangsservice og kaffe)

6. At vi på generalforsamlingen blev pålagt at skaffe yderligere medlemmer til aktivitetsudvalg
og konkurrenceudvalg (DcH program).
Hvad gør vi for at leve op til generalforsamlingens pålæg.

Beslutning:
Vi forsøger at finde medlemmer til udvalgene, og Jesper skriver et indlæg i bladet.

7. Punkter fra trænermødet: godkendelse af Anni som træneraspirant; ønske om at
aktivitetsudvalget skal stå for hundeførerdag og fornyet ønske om at PC'en opbevares i
klubhuset.
Kai skrev: Disse punkter kan jeg se af referatet fra trænermøde og det bør vi behandle
i bestyrelsen.
Beslutning:
Det er OK at lade Anni starte som træneraspirant/føl.
Angående Hundeførerdag så er aktivitetsudvalget blevet spurgt og har sagt nej tak.
PC´en, der anses af ringe værdi, bliver lagt et skjult sted i klubhuset og kan fremover
benyttes af alle udvalgene til referatskrivning samt p.t. til Rallykonkurrencer. Kai opretter
mapper til den enkelte udvalg´s referater og orienterer udvalgene.

8. Fastsættelse af datoer for aktiviteter: (fastelavn), sommerafslutning, juleafslutning og
nytårskur/generalforsamling.
Beslutning:
Aktivitetsudvalget fastsætter datoer for arrangementer og orienterer bestyrelsen. Bestyrelsen
fastsætter dato for Nytårskur og Generalforsamling – datoen er afhængig af, hvornår
årsregnskabet kan være færdigt

9. Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.


Referent
Stella