Referat af bestyrelsesmøde d. 3. marts 2018, DcH Slagelse, Kl. 10 i klubhuset.

 1. Godkendelse af seneste referat

Kai havde spørgsmål til referat fra foregående møde, hvor der ikke fremgik beslutninger. Der blev ikke besluttet, men drøftet nogle punkter. Bla. afventer der nærmere ønske fra Rally. Referatet er håndskrevet og derfor svært at lægge på nettet.

 

 1. Økonomi

Kassebeholdning pt. ca. kr. 80.000

 

 1. Nyt fra kreds/landsforeningen

Kreds: Klubben i Skovbo er ophørt, Jesper i blevet valgt til kredsbestyrelsen og blevet formand for brugshundeudvalget (IPO og SPH).

Træneruddannelse fra kredsen i klubhuset d. 14/4 og 19/5 Jesper har sagt OK.

P.t. har Rallyudvalget ingen formand.

Kredsen er udfordret på afholdelse af A og E konkurrencer. Det er besluttet at udarbejde drejebog for afholdelse, til hjælp for klubberne.

Lands: Der er udsendt forslag til vedtægter for lokalforeningerne. Med ”skal-punkter” markeret. Skal vedtages på landsmødet.

 

 1. Nyt fra udvalg
 • Træner: ”hundeluftning inden træning” skal præciseres for trænere og dermed også medlemmerne.

Intet nyt siden trænermøde i December.

 • Konkurrence: I gang med at arrangere C-A konkurrence d. 14/4. Mangler areal (forventet behov 17-18 Ha)
 • Hus: Intet nyt – afventer bedre vejr. ”Har DU husket at lufte – DIN hund – inden du går ind”

Stigende problem med at hunde ikke luftes af inden pladsen ”indtages”

Der lægges græs-net til at stabilisere forholdene ved indgangen.

 • Aktivitet: Forslag til datoer: sommerhygge d. 16/6, dyrenes dag d. 24/6, juleafslutning d. 1/12 til juleafslutning. Drøftelse af ”samarbejdet med Skælskør” omkring bl.a. deltagelse på Dyrenes dag. Vi inviterer bestyrelsen fra Skælskør til et fælles møde, hvor samarbejdet klubberne imellem aftales.

 

 1. Ønske fra IPO holdet, Der bevilges 4 flytbare skjul til bl.a. IPO holdet. (ønsker fra Rallyholdet fra mødet d. 22/11 afventer prisudspil)

 

 1. Visioner for klubben

Oplægget blev drøftet, men da det er et stort og omfattende punkt, blev det besluttet at Kim og Kai indkalder til nyt bestyrelsesmøde om ca. en måned.

 

 1. Hvilke udvalg skal vi have

Jesper foreslår at vi opretter et trænerudvalg i bestyrelsen.

Kim og Kai er valgt. Der indkaldes til møde 4. gange om året. Indkaldes snarest.

Kantineansvarlig? Lotte tager tjansen, men pt. er det Karin. Evt. kontakt sponsor.

 

 1. Agility

Dorte og Charlotte vil gerne starte hold op og gerne påbegynde uddannelsen. Stella har lavet en opgørelse over forventede udgifter.

Vi lægger det til trænerudvalget at kontakte formanden for kredsens agility udvalg Bent Blom Larsen. 2012….  mail@blomlarsen.dk for at få et overblik over omfanget ved opstart.

 

 1. Salg af beklædning

Jesper kontakter Thomas Linhus

 

 1. Udlån af klubhus (hvem kan og til hvad)

Udlån kan ske til aktiviteter afholdt af DcH kreds- og landsudvalg.

 

 1. Evt. 
 • Karin og Jesper går en tur rundt til holdene og herunder indsamler-/og inspirerer nye træneremner. Evt. opslag om ”går du med en træner i maven.”
 • Seneste referat ophænges i klubhuset.
 • Rally ønsker at afholde klubmesterskab. Udgangspunktet er at der afholdes klubmesterskab i lydighed d. 12/5, men at der praktisk ikke kan afholdes i flere grene den dag. Ønsket medtages på bestyrelsesmødet i maj måned.
 • Afvandingsproblemet på pladsen. Kim har haft en uformel snak med kommunen om mulige tiltag.
 • Henvendelse fra Schæfferhundeklubben om møde ang. forskellige tiltag.

 

Referent: Kai Andersen