Bestyrelsesmøde i DcH-Slagelse

Lørdag d. 30/1-2016 kl. 12.00

a. Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand: Jesper Johansen

Næstformand: Karin Hedegård

Sekretær: Kai Andersen

Kasserer: Stella Nyberg

Konkurrenceudvalg. Stella og Karin

Husråd: Jesper og Kim

Aktivitetsudvalg: Kai

Kantinekontakt: Doris

 

1. Godkendelse af referat

Godkendt

 

2. Økonomi

Pt. kassebeholdning ca. kr. 40.000. Mange medlemmer har betalt for hele året. Forventet udgift til træneruddannelse kr. 4.000 med opstart nu. Og forventet kr. 4.000 til sommer.

Forsikringer ca. kr. 4.000

Medlemstalet er svagt stigende. Pt. ca. 70 medlemmer.

 

3. Ønsker til IPO-træning

Der bevilges indkøb af et flugtspring, og 2 flytbare skjul.

Holder til apportbukke: Doris undersøger om hun kan skaffe hjemmelavet udstyr.

A-spring: Bevilget at det konstrueres, sammen med de to nye A-spring til lydighed.

 

4. Rallykonkurrence:

Konkurrenceudvalget gav udtryk for at der er meget nyt materiale at sætte sig ind i. De har kontakt til Kredsens Rallyansvarlige mhp. svar på spørgsmål. Specielt baneopsætning er der usikkerhed om.

Udvalget opfordres til at invitere en rutineret konkurrenceperson, fra en anden klub eller kredsen, til at hjælpe på selve dagen og gerne til en fælles orientering ca. en måned før.

Udvalget vender tilbage med en evt. dato.

 

5. Kantine struktur omkring økonomi. Er det muligt at oprette en kantinekonto med mobile pay?

Drøftelse af om kantinedriften er rentabel. Er der et for stort tab i hverdagen fordi medlemmer ”glemmer at betale”. Vil ”Mobile Pay” kunne formindske det? Og kan det etableres. Doris udpeges til at være bestyrelsens kontakt til Stine, som er kantineansvarlig.

Jesper kontakter Danske Bank for at høre om muligheden for at tilknytte Mobile Pay til klubbens telefon..

På generalforsamlingen blev der spurgt til klubbens beholdning af træningsudstyr. Vi skal etablere en salgsudstilling i klublokalet. Karin sørger for det.

 

 

6. Hjemmeside

Kai kontakter Stephannie og sættes på som medadministrator som repræsentant fra bestyrelsen. Det er for at sikre at kendskab og viden kan videregives løbende.

Stella opfordrer til at den lukkede gruppe på Facebook revideres m.h.t. medlemmer.

 

7. Forventninger til vores udvalg

Bestyrelsen drøftede oplæg til ”arbejdsbeskrivelse/forventninger” til de nedsatte udvalg. Husudvalg, aktivitetsudvalg og konkurrenceudvalg. Det blev besluttet at der nedsættes et konkurrenceudvalg for hver af de grene hvor der planlægges afholdt konkurrence.

Beskrivelserne lægges på hjemmesiden når de er endeligt godkendt i bestyrelsen.

 

8. Husråd

Behandlet under pkt. 7

 

9. Møde med kommunen

Jesper og Karin har haft et møde med Casper fra kultur og fritid, her i klubhuset. Positivt møde hvor der både blev snakket fremtidsplaner og den ”historiske baggrund”.

Der er ikke mange midler i den kommunale forvaltning, men der blev signaleret imødekommenhed overfor bl.a. vores ønske om lys og udbedring af de våde områder på vores træningsplads.

 

10. Møde med Aof / Schæferhundeklubben

Jesper kontakter dem med henblik på at få et møde hvor vi kan drøfte og afklare de praktiske ting omkring den fælles brug af både toiletter, lokaler og udendørsområder som parkeringsplads.

 

11. Ragnhilds 25 års jubilæum

Karin kontakter vores to kommende jubilarer med henblik på deres ønsker. Det forventes at afholde en festligholdelse i forbindelse med vores sommerafslutning.

 

12. Åbent hus

Punktet tages med på et kommende møde, men de umiddelbare drøftelser gik på at holde åbent hus kort tid efter sommerferien.

Evt.

Store udfordringer med strukturen i træneruddannelsen hos DcH. Indkaldelser kommer for sent, ændres med kort varsel.

Vi drøftede den udsendte information fra hovedforeningen omkring den anstrængte økonomi og en mulig kontingentforøgelse på op imod kr. 140 pr. medlem (til hovedforeningen).

Der er behov for en ny klubtelefon, da den gamle ikke kan holde strøm længere. Doris har en ældre model som hun vil donere til klubben.