REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 5.10.2016, DcH Slagelse.

1. Økonomi

- pt. 34.000 på kontoen inden vores andel af udgiften til opsætning af lys (kr. 11.000). Meget

positivt med den saldo pt.

Der laves en tilretning af forklaringen på hjemmesiden, hvor der er eksempler på prisen ved nyt

medlemskab på forskellige tidspunkter af året. Det gøres tydeligt at grundkontingentet også

indeholder træningsgebyr (indtægt til klubben) udover klubbens udgifter til landsforening og kreds.

Kai retter til på hjemmesiden

2. Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

- Dato: d. 14. januar efter fællestræning. Start kl. 10.30 og fællesspisning før GF.

(nytårskur d. 7. januar også kl 10.30)

Kontingent foreslås hævet med kr. 50, med virkning fra 2018. Træningsgebyr uændret.

Karin, Kim og Stella er på valg

Emner til de forskellige udvalg efterlyses.

3. Hvem er trænere?

Vi bør kigge mere på et fremadrettet fokus på tiltag til at forøge trænerstaben, Som det er nu, er vi

meget følsomme ved evt. pauser o.lign. Herunder kraftigt overveje trænertøj/klubtøj.

- Trænere der er stoppet i løbet af året bliver kontaktet af Jesper mhp. om de ønsker at fortsætte som

træner i det kommende år. (aht. Betaling af kontingent)

Status på træneruddannelsen er at det er svært at få overblik over overbygninger m.m. Desuden er

det svært for trænere at få færdiggjort forløbene. (kredsudvalget mangler fornyelse)

Vi skal forsøge at få emner til at deltage som føl på holdene. Evt. en fælles snak med emner. OBS:

Når man deltager i uddannelsen kan man i nogle moduler medbringe egen hund. Forslag til tiltag

for fælles arrangementer for trænere meldes ind til Jesper senest om 14 dage.

Emner meldes ind til Jesper som samler op på det. Doris kontakter de øvrige trænere for at spørge

efter emner.

4. Arbejdsdag (lys på banen)

- Timm kan stille maskine til rådighed søndag d. 16/10. Glen ved på torsdag om han også har

maskine til rådighed.

- Der indkaldes til supplerende arbejdsdag ved mail til alle, på samme dag.

5. Hundeførere fra andre klubber

Vi skal have en snak om de hundeførere som træner hos os, men stiller op til konkurrence for en

anden klub - fordele og ulemper og hvad gør vi? Det er os der bruger "vores" energi, men vi får

ikke anerkendelse for arbejdet. Samt hvad med ansvaret, hvis der sker noget på banen/til

konkurrencen. 

- Hundeførere fra andre klubber skal betale fuldt træningsgebyr hvis de vælger træning i DcH

Slagelse (kr. 800 p.a.). I klubben ønsker vi at hundeførere der træner på konkurrencehold/stiller op

til konkurrencer, også repræsenterer DcH Slagelse og vi har en forventning om at man stiller til

klubmesterskabet, hvilket man kun kan som medlem her i klubben.

6. Tilbagemelding fra trænere (vac/forsikring)

- Der er kommet melding fra enkelte trænere.

7. Jesper har lavet et kæmpe stykke arbejde med at skrive ansøgning til kommunen, søge fonde

m.m. Måske vi skal overveje at nedsætte et udvalg til den slags ting, så ikke vi tager livet af

formanden.

- udsættes til næste møde

8. kommende aktiviteter: juleafslutning, nytårskur, lysopsætning, vinterprojekt på pladsen

- Medtages på næste møde

9. tiltag ved klubhuset f.eks. optimering/overdækning af terrassen.

- Medtages på senere møde

10. status/evaluering af året der er gået.

- Vi har haft gode konkurrencer i løbet af året.

Punktet fortsættes på næste møde.

11. eventuelt

Toiletforhold er utilstrækkelige, ses ved hver konkurrence med mange gæster

Topkapning af træerne bør foretages, for at undgå skader på træerne.

Vi bør være meget opmærksomme på at vedligeholde arealerne med det høje græs.