Referat af Generalforsamling

i DcH Slagelse

Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 19.00  

1.      Valg af dirigent.

         Karin Hedegård blevet valgt.

 2.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

         Jesper Johansen fremlagde årsberetningen (bilag), som blev godkendt uden bemærkninger.

 3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Stella Nyberg fremlagde det reviderede regnskab for 2013, som blev godkendt uden bemærkninger.

 4.      Vedtægtsændringer (se bilag).

         Den foreslåede ændring af vedtægternes § 8 blev vedtaget

 5.      Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.         Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2015    forbliver uændret på kr. 700,00 samt, at træningsgebyret for 2014 forbliver uændret på kr. 450,00.

         Bestyrelsen forslag blev vedtaget.

 6.      Indkomne forslag.

         De 3 indkomne forslag (bilag) blev fremlagt af forslagstillerne Lotte Kroghdahl, Olen Larsen og Carsten Munk.

Spørgsmålet om det skal være muligt at parkere foran klubhuset p.t. er der lagt sten, så det ikke er muligt at køre ind på pladsen – blev livligt debatteret.

Der blev foreslået en bom med eller uden lås i stedet for sten. Formålet med afspærring er at forhindre paint-ball-banens gæster i at bruge pladsen til parkering.

Carsten Munk understregede, at hvis vi åbner for parkering for vores medlemmer, skal der være åbent for alle jævnfør kommunen, da vi deler matrikel med paint-ball.

 

Ved efterfølgende afstemning blev det enstemmigt vedtaget, at pålægge bestyrelsen at arbejde videre med retningslinier og P- forhold for specielt trænerne..

 

Vedr. Husråd:

Der er pt. afsat kr. 2.000 som Husrådet kan disponere over til mindre udgifter. Større udgifter skal aftales med bestyrelsen.

 

Kai Andersen understregede, at der er god fornuft i at have et Husråd, og at bestyrelsen til hver en tid kan nedsætte udvalg, der arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

 7.      Valg af formand                                            

          På valg er:                                                               Jesper Johansen – modtager genvalg

         Jesper Johansen blev genvalgt.

8.      Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer.                                                                                 

         På valg er:                                                        Carsten Munk  – modtager ikke genvalg                                                                     Anette Christensen  – modtager genvalg                                                                                 Doris Pedersen  – modtager genvalg

        

         Kai Andersen, Anette Christensen og Doris Pedersen blev valgt.                                                                     9.      Valg af 2 suppleanter.

         Nanna Kristensen og Arne Riis blev valgt

 10.    Valg af 2 bilagskontrolanter.

         Ragnhild Bæk og Arne Riss blev valgt

 11.    Valg af 2 bilagskontrolantsuppleanter.

         Stephannie Nielsen og Lotte Kroghdahl blev valgt

 12.    Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.

         Stine Bjørnstad Thorvil, Stephannie Nielsen og Nanna Kristensen blev valgt

 13.    Valg af 4 medlemmer til husråd

         Flemming Larsen, Erling Nielsen, Anette Christensen og Kim Mortensen blev valgt.

 14.    Eventuelt.

         Peter Hother: Klubben mangler synlighed uden i byen. Ingen kender os.

         Svar: Når der kommer flere trænere, vil vi gøre noget for at promovere klubben. Lige nu har vi ikke plads til nye.

         Gode ideer modtages gerne

         Doris forslår, at vi reklamerer på diverse markeder.

         25 års jubilæum er en god anledning til synliggørelse.

         Arne Riis understreger, at der er forskel på promovering og hvervekampagen

         Stephanie Nielsen: Det er et ønske med billeder af bestyrelse og trænere, så medlemmer kan se, hvem der er hvem.

         Hvordan går det med det ønskede rengøringshold?

         Svar: Der mangler tilmeldinger.

         Stella Nyberg gør opmærksom på, at der nu står en blå mappe med referater i reolen.

         Carsten Munk mener, at vi burde have inviteret forvaltningen til indflytningsfest – sige tak for god behandling. Det ville også give synlighed – pressen ville sikkert komme.

         Stine Bjørnstad Thorvil understreger, at vi skal være opmærksom på, hvordan vi taler til hinanden – især når der er nye medlemmer tilstede

         Jørgen Nielsen synes at tonen er god og takker for en god modtagelse i klubben. Er glad for, at Anette holder kantinen så pæn og ren..

         Ønsker, at vi får en flagstang, så vi kan hejse flaget, når vi er her.

         Olen Larsen ønsker lys på banen.

         Carsten svarer, at lige nu er der ikke noget, der må være højere end 1½ m. ifølge lokalplanen

         Anette Christensen vil gerne starte rally-hold, hvis der er seriøse interesserede nok.

 

Referent Stella Nyberg

 

 BILAG:Formandens beretning ved generalforsamling den 21. januar 2014.Nu er vi kommet ind i vores nye klublokaler og er ved at få indrettet os. I den forbindelse er der blevet lavet et husråd, som vil tage sig af det praktiske arbejde med huset. Vi har i forbindelse med indflytningen holdt en arbejdsdag, hvor der blev ryddet godt og grundigt op omkring huset. Igen for nylig har vi haft en dag, hvor vi har sat hegn op og flyttet låge, så hele pladsen er hegnet ind. Vi fik samme dag revet det gamle køkken ned, så huset nu er sikret imod mus og rotter.Tak til alle jer som har været med til disse arbejdsdage.I 2013 har vi fået tilgang af en ny træner, og fra februar starter de 4  træneraspiranter op på grunduddandelsen. Så lige nu er vi godt dækket ind med trænere. Tale er stadig på barsel, men vi håber, at se hende tilbage igen i løbet af året.Lige nu har vi 6 hold og på det seneste hvalpehold, har vi været nødt til enten, at sende hvalpene videre til andre klubber eller skrive dem på venteliste, så når de 4 aspiranter er klar til selv at have hold, ser det ud til, at vi godt kan tiltrække flere nye medlemmer. Det er dejligt, at opleve, at vi kan tiltrække nye medlemmer. I 2013 var der en tilgang på  ca 40 nye medlemmerI 2013 afholdt vi en del fællestræninger, hvor vi trænede sammen på tværs af holdene, og trænerne skiftedes til at stå for træning, stor tak for det. Vi havde en fantastisk sommerafslutning med grill og rigtig godt vejr - tak til Karin for et godt sommerarrangement, og jul afslutning var også helt fantastisk med godteposer til alle, så også tak til Doris som stod for jule afslutningSidste år var vi igen med på Dyrenes Dag i anlægget. Det var en god dag, og vi fik talt med mange interesserede. Desværre ser det ud til, at det var sidste gang, at der blev afholdt Dyrenes Dag. Så vi må finde en anden måde at vise flaget på. Vi fik også afholdt klubmesterskab til stor fornøjelse for alle. Der har været lutter positive tilbagemeldinger –  også selvom dagen blev lang. Så vi gentager succeen igen i år den 31 majI år skal vi også holde kredskonkurrence den 5. oktober. Der er allerede 4 tilmeldte. Carsten har valgt, at træde ud af bestyrelsen. Der skal lyde en stor tak for det store arbejde, han har gjort som bindeled til kommunen i forbindelse med forhandlinger om hus og arealer.Der skal også lyde en stor tak til alle trænerne. Også tak til husrådet for det gode arbejde I laver, og ikke mindst til Anette for altid at sørge for, at vi har noget varmt at drikke. 

Jesper Johansen

Formand    

 

BILAG TIL DAGSORDENENS PUNKT 4 – VEDTÆGTSÆNDRINGER: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 8 (ændring skrevet med rødt):

 § 8. Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.       Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel – pr. e-mail eller skriftligt til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkomne forslag vil blive ophængt i klubhuset og vil blive lagt på klubbens hjemmeside.       Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller  når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden og samtidig indsender skriftlig redegørelse for de sager, der ønskes behandlet.       Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at begæring herom er modtaget. 

 

Den 9.11.2013.  Indkommet forslag til Generalforsamling den 21. januar 2014 .

 

Jeg har et punkt til vores generalforsamling. 

 

Vores parkeringsforhold. 

Har fået en fornemmelse af del splid omkring parkering foran klubberhuset, jeg syntes derfor det kunne være godt, at HELE klubben (generalforsamling) tager dette op, så det kunne blive en fælles beslutning i klubben, hvordan vi ønsker at bruge vores areal ude såvel som inde.

 

mvh

 

Lotte Krogdahl 

 Den 2.12.2013. Indkommet forslag til Generalforsamling 2014 .  

vedr. parkering
jeg syntes at den plads der er foran klubhuset bør være til fordel for trænerne da de mange gange er der flere timer ad gangen og nogle har hund med som gerne skulle kunne være i skygge og have lov til og ligge i rolige omgivelser. Hvis man ønsker at trænerne skal holde på p-plads er der jo ikke meget skygge og når andre hunde kommer forbi er det jo ikke alle der kan tie og det kan stresse de hunde som måske ligger i bilerne 1 til 2 timer og træneren er jo ikke lige i nærheden af sin hund.
 
 
husråd
hvordan kan et husråd lave regler uden om en bestyrelse er det ikke bestyrelsen der er den der har ansvaret for medlemmer og trænere.
ydermere syntes jeg også at når der laves ændringer bør man sætte et opslag op om hvad man har besluttet det er ikke alle der har mulighed for at se hjemmeside eller endda bruge en cp 


Olen Larsen

    

 Indkommet forslag den 1.1.2014. Til Generalforsamlingen den 21.1.2014  Beslutningstema: Der har ikke været fremsat regler omkring parkering fra bestyrelsen eller klubrådet frem til 1.12.13 og først på et bestyrelsesmøde d. 2.12.13, besluttes det (jf. referat), at bestyrelsen henstiller til, at der parkeres på den nye parkeringsplads, men at man ikke forbyder parkering på pladsen foran klubhuset. Baggrund for forslag til GF: Jeg var medlem af bestyrelsen frem til 27.11.13 og havde samtaler med Slagelse Kommune omkring dette emne. Jeg blev bekendt med, (og samme er meddelt bestyrelsen), at omgivelserne omkring de to huse på området er en (1) matrikel. Dette betyder, at have, vej, gård mv. ved og omkring husene er fælles (undtaget naturligvis de tildelte DCH træningsarealer – og hos Paint Ball, hans bane).  Der er ikke noget skel, og den interne vej fra Paint Ball huset frem til pladsen foran huset er således også fælles areal. Mit argument overfor kommunen var, at dette vil med stor sandsynlighed medføre væsentlige gener for DCH.  Vi kan forvente livlig trafik forbi vores hus med gennemkørsel, parkering foran huset, samt at pladsen bruges som vendeplads og opholdsplads i udstrakt grad for gæster til/fra Paint Ball, som det var tilfældet i 2013. Slagelse Kommune forstod synspunktet, og vi var enige om at pladsen foran ‘vores hus’ skal friholdes for trafik, og der skulle udlægges natursten som forhindrer trafik fra begge sider ind på pladsen. (Meddelt bestyrelsen 6.11.). Vurdering af fakta: Tillader man parkering foran vores hus for vores medlemmer, enkelte eller flere, tillader man det for alle. Vi kan ikke tillade parkering/trafik kun for DCH, idet matriklen er fælles, og uden servitutter, skel eller andre foranstaltninger der tillader dette. Tillader vi parkering, skaber dette præcedens for alle. Der er ingen mellemløsning, enten er der parkering for alle eller ingen parkering. Kommunen har etableret en vej og en parkeringsplads til formålet, og dermed imødekommet vores behov for en parkeringsplads. Handlemuligheder: Spærres pladsen for al færdsel/parkering, kan den anvendes til adskillige formål, såsom sociale klubaktiviteter (eks: samling ved konkurrencer og mesterskaber, festligheder, afbinding af hunde mv). Man kunne forestille sig, at bestyrelsen og klubrådet blev enige om, og fremskaffer finansiering via sponsorater, kommunal støtte eller lignende, til at etablere hundehuse/gårde i haven, som ligger i skygge en stor del af året, og hvor der er fred og ro. Sidstnævnte vil der aldrig blive på pladsen foran huset, og slet ikke hvis denne er en fælles offentlig parkeringsplads for DCH og Paint Ball gæster som der er lagt op til.  Forslag til generalforsamlingen: Der fremsættes forslag til, at pladsen foran ‘vores’ hus friholdes for trafik/parkering, idet generalforsamlingen henstiller til, at bestyrelsen hurtigst muligt træffer foranstaltninger til afsætning af hunde kortvarigt foran huset, samt til opstilling af hundehuse/gårde i haven. 

Forslagsstiller: Carsten Munk