Referat af Generalforsamling

i DcH Slagelse

Lørdag den 24. januar 2015 kl. 12.00

i klubhuset på Oksebrovej.

 

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan fremvise kvittering for betalt kontingent for 2015.

 Dagsorden:

 1.      Valg af dirigent.

Arne Riis blev valgt. Arne konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.          

2.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

 Godkendt uden bemærkninger

 • Skriftlig beretning vedlægges som bilag.

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Regnskabet blev godkendt. Enkelte poster blev præciseret.

 • Udgift til ny laserprinter til bl.a. trykning af klubblad
 • Udgift til trænere: (4 stk. har været på uddannelse)
 • Varelager: bla. Kæder og kantinens varelager

4.      Vedtægtsændringer (se bilag).

Godkendt

 • Ændringerne er begrundet i centrale beslutninger fra landsforeningen DcH

5.      Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen foreslår kontingentet for 2016, hæves til kr. 750,00 samt, at træningsgebyret for 2015 forbliver uændret på kr. 450,00.

 • Vedtaget uden bemærkninger

6.      Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest den 3.1.2015

 • Ingen forslag er indkommet

7.      Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer.

              På valg er:                                                  Kim Mortensen  – modtager genvalg

                                                                                 Karin Hedegård  – modtager genvalg

                                                                                 Stella Nyberg  – modtager genvalg

          Valgt uden modkandidater       

8.      Valg af 2 suppleanter.

 • Arne Riis
 • Lotte Krogdahl

 9.      Valg af 2 bilagskontrolanter.

 • Arne Riis
 • Ragnhild Bæk

10.    Valg af 2 bilagskontrolantsuppleanter.

 • Olen larsen
 • Annette Systad

11.    Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.

 • Annika Rosenqvist Petersen
 • Stephanie Nielsen
 • Rep. Fra bestyrelsen Kai Andersen

12.    Valg af 4 medlemmer til husråd

 • Kim Mortensen
 • Erling Nielsen
 • Flemming Larsen
 • Annette Christensen
 • Rep. Fra bestyrelsen Jesper Johansen

13.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg (nyt udvalg)

 • Karin Hedegård, best.rep
 • Doris Pedersen
 • Stella Nyberg, best.rep
 • Ledig

OBS: Det er vigtigt at der bakkes op om udvalget mht. praktisk hjælp fra alle medlemmer for at kunne gennemføre konkurrencerne (Klub og Kreds)

14.    Eventuelt.

 • Spørgsmål om der kommer yderligere brugere i huset? Jesper: DcH har råderet over de 2 lokaler vi bruger til dagligt. Men vi kender ikke til den fremtidige anvendelse, da der kommer forslag til ny lokalplan. Den tidligere plan dækkede boldbaner.
 • Arne: har oplevet det positivt at der på et hold indlægges en pause, da det styrker det sociale. Indstiller til at det indføres på andre hold. Karin: Problematisk da træningstiden forlænges.

 

 • Ragnhild: Problematisk at der gennemføres træning mens generalforsamlingen afholdes.

 

 • Positivt at holde GF på en træningsdag, tidspunkt bør koordineres. Karin: Forslag om at lave fællestræning før GF, så alle medlemmer kan deltage og det ikke bliver ”en lang formiddag”

 

 • Forslag om opstilling af spejl til selvstudie træning. Erling: det har tidligere været op og indstillingen var dengang at det bedste var at der er en træner tilstede. Man kan evt. også hjælpes med at holde hun eller optage på smartphone. Der bør så opstilles afbindingssteder flere steder på pladsen.

 

 • Det nye indhegnede område skal bruge til Agility og Rally på sigt. Det bliver forhåbentlig mere plant med tiden når det bliver slået mange gange. Det må også gerne bruges til ”tumleplads” 

 

Bilag:

Beretning til Generalforsamlingen den 24. januar 2015

 

Vi startede året med, at fejre Jeans 25 års jubilæum i DCH. Det var en dejlig dag hvor der var fællestræning på pladsen og efterfølgende blev der dækket op til det store kagebord og mange af vores medlemmer bidrog med kager og vi fik besøg af Sjællands Tidende som lavede en god artikel om Jean som blev bragt i avisen, og TV2 øst var på besøg og lavede et indslag som blev vist om aftenen. Tak til Jean fordi du har været et trofast medlem af klubben i så mange år, og tak til alle jer som bidrog på denne dag.

 Vi har nu haft pladsen og huset godt 1 år, og der er sket mange forbedringer og vedligeholdelser som husrådet har stået for. En stor tak til jer for det gode arbejde og de mange timer i har lagt i det.

 Bestyrelsen har deltaget i nogle møder med kommunen ang. de omkringliggende arealer. Vi blev indbudt til, at deltage i en idébank som skulle komme med ideer og forslag til brug af arealerne omkring os. Alle de ideer der kom frem i denne idébank er givet videre til byrådets politikere som udarbejder en ny lokalplan. Denne kommer til høring engang i februar.

 Sidste år havde vi igen medlemsfremgang og kom op på 84 medlemmer.

 Sidste år var vi så heldige, at Peter valgte at komme til os som træner / figurant og vi dermed kunne starte et IPO hold. De træner hver mandag.

 I trænerstaben er der en som har valgt helt at forlade klubben og 1 som holder pause. Til gengæld har vi fået Peter ind i staben.

 Vi har afholdt klubkonkurrence, kredskonkurrence og vi har deltaget i Dyrenes Dag. Alle arrangementer har været med meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne og hjælpere. Så stor tak til alle de frivillige som har gjort det muligt for os, at afholde disse arrangementer. Vi skal holde de samme arrangementer i 2015, så vi håber, at i har lyst til, at være med igen. Vi kan ikke afholde det uden jeres hjælp.