Referat af Generalforsamling

i DcH Slagelse

Lørdag den 9. januar 2016

i klubhuset på Oksebrovej. (mødestart kl. 12:50 – slut kl. 13:50)

 

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan fremvise kvittering for betalt kontingent for 2016.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Arne Riis (Hyggehold) blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingen som lovlig.

 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

Jesper Johansen (træner, B-konkurrence og IPO) afgav mundtlig beretning. Beretningen læg-ges på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt.

 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Stella Nyberg (intet hold) fremlagde regnskabet og kommenterede enkelte poster.

Regnskabet blev godkendt

 

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på kr. 750,00 for 2017 samt, at træningsgebyret for 2016 forbliver uændret på kr. 450,00. (passivt medlemskab kr. 550,-)

Godkendt

 

5. Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest den 19.12.2015

Bestyrelsen foreslår ændringer i §7, en stemmerets- og valgbarhedsbegrænsning.

Forslag: ”§ 7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret samt valgbarhed har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance og som har været aktivt medlem af foreningen uafbrudt i mindst 6 måneder forud for generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.”

Vedtaget med akklamation

(De opdaterede vedtægter lægges på foreningens hjemmeside: dch-slagelse.dk)

 

6. Valg af formand: På valg er:

Jesper Johansen – modtager genvalg

Genvalgt med akklamation

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Anette Christensen – modtager ikke genvalg

Doris Pedersen – modtager genvalg

Kai Andersen – modtager genvalg

Kandidater: Doris, Kai, Lotte Krogdahl og Thomas Jensen

Tilstede var i alt 25 stemmeberettigede medlemmer

valgt blev:

Kai Andersen (B-konkurrence og Rally) 25 stemmer,

Doris Pedersen (B-konkurrence) 20 stemmer,

Lotte Krogdahl (træner og B-konkurrence) 19 stemmer,

Thomas Jensen (intet hold) 11 stemmer

 

8. Valg af 2 suppleanter.

Forslag: Arne Riis (hyggehold), Kim Hansen (C-begynder)

Valgt med akklamation

 

9. Valg af 2 bilagskontrolanter.

Arne Riis (hyggehold) og Ragnhild Larsen (hyggehold) er genvalgt med akklamation

 

10. Valg af 2 bilagskontrolantsuppleanter.

Stine Bjørnstad (træner og C-konkurrence) og Hanne Hansen (hyggehold)

Valgt med akklamation

 

11. Valg af 2 medlemmer til aktivitetsudvalg.

Charlotte Steinmann (træneraspirant og Rally) og Kim Hansen (C-begynder)

 

12. Valg af 4 medlemmer til husråd

Jesper Johansen (formand, træner og B-konkurrence og IPO)

Thomas Jensen (intet hold)

Jan Høgh Jensen (familiehund)

Valgt med akklamation

”Flemming Larsen (hyggehold) og Kim Mortensen (træner og hyggehold) kontaktes med henblik på om de ønsker at fortsætte”

 

13. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg

Anni Hansen (C-konkurrence, Rally og IPO) og Stine Bjørnestad (træner og C-konkurrence)

 

14. Eventuelt.

* Afbindingsplads ønskes.

* Der findes en Facebook gruppe for betalende medlemmer. Brug den!

* Spg. til ”liner” i regnskabet. Der mangler reklame for at der sælges udstyr

* Spg. Må der indgås aftale om sponsorater ved vores konkurrencer? Det må der gerne.

Anja Michaelsen (familiehund) vil gerne stå for det arbejde.

 

Referent: Kai Andersen (sekretær, B-konkurrence og Rally)

 

Jesper Johansen Karin Hedegård Kai Andersen Stella Nyberg

formand

 

Doris Pedersen Kim Mortensen Lotte Krogdahl