Referat af Generalforsamling i DcH Slagelse

Lørdag den  14. januar 2017 i klubhuset på Oksebrovej.

Der deltog 20 medlemmer

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

         Arne Riis blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

 

2.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

         Formand Jesper Johansen fremlagde følgende beretning for 2016:

2016 var et år som har budt på mange gode timer i klubben. 2 af vores medlemmer havde jubilæum. Det er rigtigt flot, at vi kan fastholde medlemmer i både 25 og 30 år.

Året har også budt på mange gode aktiviteter, som aktivitetsudvalget har stået for. Det har givet sjove oplevelser til f.eks. fastelavn og jul hvor nogle hundeførere og hunde har været mødt op udklædt. Det er altid dejligt at opleve det store engagement aktivitetsudvalget lægger i opgaven, og at så mange møder op og bakker op om arrangementerne.
Tak til aktivitetsudvalget for jeres store arbejde.

Vores konkurrenceudvalg har med stor succes stået for afholdelse af konkurrencer. Der har været afholdt klubmesterskab og kredskonkurrence. I forbindelse med disse konkurrencer havde Anja været ude og indsamle sponsorgaver som blev givet.
Og for første gang i klubbens historie har der været afholdt rallykonkurrence. Selvom det inden konkurrencen løb af staben voldte udvalget en del grå hår i hovedet, endte det med at være en super god dag og der kom masser af ros fra både dommer og deltagere.
Også tak til konkurrenceudvalget for det store arbejde i har gjort i årets løb.

Lige fra dengang vi flyttede herud på Langøre, har kommunen stillet os i udsigt, at vi kunne få lys på banen. Det blev forhandlet på plads i slutningen af året og på den betingelse, at det var klart med udgangen af 2016. Så vi fik travlt med at afholde nogle arbejdsdage hvor der virkelig blev gået til den med rydning af træer og buske, nedgravning af kabler, opsætning af master og montering af lamper.
Kommunen havde ikke penge til, at betale for hele arbejdet, så vi måtte spytte i kassen. Det har også betydet, at vi selv har skullet udføre arbejdet. Men heldigt for os, at vi har nogle gode medlemmer som har gode forbindelser. Så derfor stor tak til Kopp i Sorø, H.S. Jensen i Dalmose og Aage Langkjær i Skælskør for lån af værktøj og maskiner.
Men ikke mindst en stor tak til alle jer der mødte op og deltog i arbejdet.

Beretningen blev godkendt

 

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Kasserer Stella Nyberg fremlagde det reviderede regnskab og kommenterede enkelte poster, der afveg fra regnskabet i 2015.

         Der var ingen spørgsmål fra medlemmerne

Regnskabet blev godkendt.

 

4.      Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

         Bestyrelsen foreslog at kontingentet for 2018 hæves til kr. 800,00 samt, at træningsgebyret for 2017 forbliver uændret på kr. 450,00.

         Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

 

5.      Indkomne forslag.

         Der var ingen indkomne forslag

 

6.      Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:

Kim Mortensen  

Karin Hedegård  

Stella Nyberg  

         Kandidater til de 3 poster var: Kim Hansen, Karin Hedegård og Stella Nyberg

 

         De 3 kandidater blev valgt til bestyrelsen

                                                                                                            

7.      Valg af 2 suppleanter.

         Arne Riis og Trine Nielsen blev valgt

 

8.      Valg af 2 bilagskontrolanter.

         Arne Riis og Ragnhild Bæk Larsen blev genvalgt

 

9.      Valg af 2 bilagskontrolantsuppleanter.

         Stine Bjørnstad Thorvil og  Christina Gjermandsen blev valgt

 

10.    Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.

         Charlotte Steinmann blev valgt sammen med Kim Hansen og Kai Andersen fra bestyrelsen

 

11.    Valg af 4 medlemmer til husråd

         Jan Høgh Jensen og Trine Nielsen blev valgt sammen med Jesper Johansen fra bestyrelsen

 

12.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg

         Stine Bjørnstad Thorvil blev valgt sammen med Karin Hedegård og Stella Nyberg fra bestyrelsen

        

13.    Eventuelt.

         - På sidste trænermøde blev det drøftet, hvordan vi styrker sammenholdet i klubben.

            Et af forslagene var, at vi afholder en mini hundeførerweekend. Stine Bjørnstad Thorvil og Doris Pedersen arbejder  med planlægningen og vil gerne have gode ideer til indhold.

        - Der var ros til trænerne for en god velkomst og opbakning på holdene til nye hundeførere.

        - Det er et ønske, at man – ved planlægning af arrangementer - forsøger at tage hensyn til de hundeførere, der arbejder i weekender i lige eller ulige uger

 

Referent

Stella Nyberg