Referat af Generalforsamling i DcH Slagelse

Lørdag den 5. januar 2019
i klubhuset på Oksebrovej kl, 11

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan fremvise kvittering for betalt kontingent for 2019.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
- Arne Riis blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation.
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
- Jesper Johansen fremlagde den mundtlige beretning.
spørgsmål/kommentarer: ingen
Godkendt med akklamation
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
- Stella Nyberg fremlagde regnskabet
Spørgsmål: ingen
- Godkendt med akklamation
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
- Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2020 sættes op til kr. 800 samt, at træningsgebyret
for 2019 forbliver uændret på kr. 450,00.
Spørgsmål: ingen
Godkendt
5. Vedtægtsændringer
Forslag er udsendt som bilag til indkaldelsen
- Et opklarende spørgsmål om punkt 5.3: Tilføjelsen om at man kan slettes som medlem efter
d. 15/1, er overført fra de tidligere vedtægter.
Godkendt med akklamation
6. Indkomne forslag.
Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest den 18.12.2018
- Der er ikke indkommet forslag inden fristen.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:
Karin Hedegård modtager genvalg
Stella Nyberg modtager genvalg
Kim Hansen modtager ikke genvalg

Jan Høgh blev foreslået
Jan, Karin og Stella blev valgt med akklamation
8. Valg af 2 suppleanter.
Tina Høj
Bjarne Ebbesen
Valgt med akklamation

Den 5. januar 2019

9. Valg af 2 bilagskontrolanter.
Arne Riis
Ragnhild Larsen
Valgt med akklamation
10. Valg af 1 bilagskontrolantsuppleant
Christina Gjermansen
Valgt med akklamation
11. Valg af 3 medlemmer til aktivitetsudvalg.
Anni Hansen
Winnie Ørngren
Valgt med akklamation
XX – posten er ubesat og bestyrelsen pålægges at arbejde på at skaffe yderligere et
medlem til udvalget
12. Valg af 4 medlemmer til husråd
Kim Mortensen
Jesper Johansen
Olen Larsen
Christina Gjermansen
Valgt med akklamation
13. Valg af 4 medlemmer til konkurrenceudvalg for DcH Program
Karin Hedegård
Stella Nyberg
Doris Pedersen
Valgt med akklamation
XX – posten er ubesat og bestyrelsen pålægges at arbejde på at skaffe yderligere et
medlem til udvalget
14. Valg af 4 medlemmer til konkurrenceudvalg for Rally
Charlotte Steinmann
Maiken Olsen
Winnie Ørngren
Camilla Falkenstrøm Berthelsen
Valgt med akklamation
14. Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg for IPO
Jesper Johansen
Anni Hansen
Valgt med akklamation
15. Eventuelt.
Jean Mygind: Brug af træningsplads udenfor træningstider. Hunde skal luftes af inden
træning.
Men det er oplevet at træningspladsen bruges uden at det er sket. Det er et medlem af klubben
så det bør tages op med vedkommende. Det vil formanden sørge for.
Generelle kommentarer: Alle skal udvise opmærksomhed når der er hunde på pladsen og når
man går ind med hund – uanset om det er under træning eller ikke.
Jesper Johansen: Gør opmærksom på et kommende arrangement d. 19/1. Der er opslag i
klubhuset det lægges på også på klubbens Facebookside

Den 5. januar 2019
Der er lavet en trøje til Stella som trofast kasserer (og så hun kan genkendes til vores
konkurrencer 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 13.17
Referent: Kai Andersen

De vedtagne vedtægter og referatet sendes til kredsformanden og sekretariatet (Kai)
Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand: Jesper Johansen, valgt af generalforsamlingen
Næstformand: Karin Hedegård
Kasserer og Sekretær: Stella Nyberg
Medlem: Jan Høgh
Medlem: Doris Pedersen
Medlem: Lotte Krogdal
Medlem: Kai Andersen
Næste møde: mandag d. 4. februar kl. 19 i klubhuset