Generalforsamling

i DcH Slagelse

Lørdag den 6. januar 2018

i klubhuset på Oksebrovej.

 

 

Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan fremvise kvittering for betalt kontingent for 2018.

 

Referat:

Referent: Kai Andersen

 

1.      Valg af dirigent.

         Arne Riis blev valgt

 

2.      Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

         Jesper Johansen aflagde beretning

         Spørgsmål: Ingen

                     

3.      Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Stella Nyberg fremlagde enkelte poster

Spørgsmål: øvrige omkostninger omfatter bl.a. indtægter fra afholdte kurser, som faktisk giver en reel indtægt.

 

4.      Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

         Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet på kr. 750,00 for 2019 samt, at træningsgebyret for 2018 forbliver uændret på kr. 450,00.

         Forslaget blev vedtaget

 

5.      Indkomne forslag. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest den 19.12.2017

         Der er ikke indkommet nogen forslag

        

6.      Valg af formand:                                           På valg er:

                                                                                Jesper Johansen – modtager genvalg

         Valgt med akklamation

 

7.      Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer.

                                                                                 På valg er:

                                                                                 Lotte Kroghdahl

                                                                                 Doris Pedersen  – modtager genvalg

                                                                                 Kai Andersen

         Alle 3 genvalgt med akklamation

                                                                                      

8.      Valg af 2 suppleanter.

         Stine Bjørnstad Torvil

         Trine Nielsen

 

9.      Valg af 2 bilagskontrolanter.

         Arne Riis

         Ragnhild Larsen

 

 

10.    Valg af 2 bilagskontrolantsuppleanter.

         Christina Gjermandsen

         Stine Bjørnstad Torvil

 

11.    Valg af 2 medlemmer til aktivitetsudvalg.

         Charlotte Steinmann

         Stine Bjørnstad Torvil

 

12.    Valg af 4 medlemmer til husråd

         Trine Nielsen

         Jan Høeg

         Kim Mortensen

         Inger Kristensen

 

13.    Valg af 2 medlemmer til konkurrenceudvalg

         Doris Pedersen

         Trine Nielsen

 

14.    Eventuelt.

  • Forslag om at udarbejde retningslinjer for udlån af klubbens lokaler og arealer
  • Forslag om at der arbejdes med klubtøj som kan købes gennem klubben, således at vi signalerer hvor vi kommer fra. Forslag om at der startes med et beskedent udvalg. Bestyrelsen arbejder videre, men økonomien skal helst udenom klubbens kasse iflg. Stella.

 

Generalforsamling afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.