Dagsorden til bestyrelsesmøde i DcH Slagelse, tirsdag d. 11/9-2018, kl 19 i klubhuset.

Fraværende: Jesper

 1. Godkendelse af referat

Referater fra 28/5 og 28/8 godkendt

 

 1. Økonomi

Pt. kassebeholdning ca. kr. 79.500, men udgifter til DM (2 deltagere) og kommende konkurrence og forsikring kr. 4.000, er ikke afholdt. Overvejer afskrivning af kæder til halsbånd pga. svag omsætning – tages med på næste møde.

p.t. underskud på kantineregnskab på ca. kr. 3.400 Udgift til kaffe, emballage har været ca. kr. 3.000. Vi skal følge op på hvordan det opstår og status ved årets udgang. Overvejelser om ændret praksis for lager (Doris). Stella står til rådighed for evt. spørgsmål.

A-skilte til Rally købes. Kai står for det.

 

 1. PR trøjer - hvor er de?

Trøjerne er forsvundet fra klubhuset efter dyrenes dag 2016.

 

 1. Retningslinjer for træning og træningsgebyr - Holdlister.

hvordan definerer vi "et hold" hos DcH Slagelse? er det træningsgange, er træningstidsrum eller?

Et nyt hold er når du kommer med samme hund igen på en ny dag eller at du på samme dag skifter til et andet hold med samme hund.  

Ved opstart af nye hold på ekstra træningstider, skal det godkendes af bestyrelsen. Ligeledes ved lukning af hold.

 

 1. Diverse udvalg - opgaver - medlemmer.

Kim er fratrådt af aktivitetsudvalget. Pt. Stine og Charlotte S

Skal vi uddanne sporlæggere?

 

 1. Kursus udbudt af Kristina og Thomas

Der er tilbudt 3 kursusgange à 6 deltagere. 10 er på venteliste. Vi afventer datoer for de resterende kursusgange. Vi skal fremover være obs på at disse interne kurser ikke spærrer for egne holds træning, specielt a.h.t. lys på pladsen.

 • indkaldelse til kurser og anden information til alle medlemmer. Hvad er vores politik.?
 • Det blev drøftet uden at der blev truffet endelig beslutning. Afgøres i den enkelte sag.
 • Eksterne kurser i forhold til egne holds træning. (nyt punkt)

Skal vi tilbyde at der kan afholdes eksterne kurser, som skal serviceres med mad og drikke – i forhold til indtægten? *Vi tager det med på næste møde, da det ikke var på oprindelig dagsorden.

 

 1. Brug af klubbens PC (er hos sekretæren)

Ved årsskiftet overtager sekretæren opgaven med at administrere medlemmernes mail-adresser.

Klubbens PC skal fremover også bruges til konkurrenceafvikling udover referatskrivning. P.t. dog kun til Rallykonkurrencer.

 

 1. Kontaktperson til trænermøde,

 

 • Status efter de første to trænermøder med Kai som kontaktperson og hvordan fremover?
 • Der er udtalt ønske fra trænergruppen om at der ikke er en officiel bestyrelsesrepræsentant på mødet.
 • Der ønskes at det er trænerkredsen der udpeger en repræsentant der indkalder til møder og står for dagsorden samt referat.
 • Kai har på de 2 afholdte møder oplevet at der er en vis ”splittelse i trænergruppen” og at det ikke er fremmende for samarbejdet trænerne imellem.
 • Der er blevet givet udtryk for at trænerkontakten’s rolle har været ”for styrende” og at det har forstyrret trænernes ”frirum”

Med baggrund i ovenstående udsagn, beder vi trænermødet om at vælge en kontakt der varetager indkaldelse m.m. Der var ikke enighed i bestyrelsen om beslutningen. Et mindretal finder det er beklageligt at trænerkredsen ikke ønsker en officiel repræsentant fra bestyrelsen tilstede ved møderne.

Næste trænermøde afholdes d. 5/11-2018 kl. 18.30. Bestyrelsen deltager i den fælles spisning inden mødestart.

 1. Opfølgning på vores visioner. Status 

*Rykkes til kommende møde

 1. Generalforsamling, dato og dagsorden

*Rykkes til næste møde

Vedtægtsændringer medtages på næste møde

 1. Fane til DM

Tidligere fane er brændt – skal vi søge om en ny fane? *Medtages på næste møde

 1. Konkurrence 2019 (kan vi rykke)

*Rykkes til næste møde da det var uklart hvad punktet indeholdt

 1. Evt

intet

*punktet medtages på næste møde eller afklares via mail, ved evt. tidsfrister.

Næste møde tirsdag d. 13/11-2018 kl. 19 i klubhuset

Referent: Kai