VEDTÆGTER FOR

DcH Slagelse.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 9. januar 2016.

§ 1. Foreningens navn er DcH Slagelse.(herefter benævnt ”foreningen”)

Dens hjemsted er Slagelse Kommune.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Foreningens øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen.

§ 2. Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede i en forening.

Det er en forudsætning for udøvelsen af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

7. Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

§ 3. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en, i den offentlige mening, vanærende handling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemskabet i de øvrige lokalforeninger også.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

§ 4. Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Eventuel forhøjelse af kontingentet til Landsforeningen og Kreds 6, som vedtages på Landsmødet og Kredsgeneralforsamlingen tillægges grundkontingentet og oplyses ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside og i klubbladet.

For aktive trænere og træneraspiranter og bestyrelsesmedlemmer betaler foreningen grundkontingent.

Ingen kan deltage aktivt uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem.

Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Medlemmer, der ikke inden 15. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træningen eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen behandler mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand i lige årstal.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af 2 bilagskontrollanter.

10. Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter.

11. Valg af aktivitetsudvalg.

12. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 2 uger før.

§ 6. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden, senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.

 

§ 7. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret samt valgbarhed har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingent restance og som har været aktivt medlem af foreningen uafbrudt i mindst 6 måneder forud for generalforsamlingen.

Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8. Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel – pr. e-mail eller skriftligt til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkomne forslag vil blive op-hængt i klubhuset og vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden og samtidig indsender skriftlig redegørelse for de sager, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at begæring herom er modtaget.

§ 9. Bestyrelsen består af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. På ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og på lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og formand.

Endvidere vælges 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter med 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er ulønnet. Foreningen afholder alle udgifter til repræsentation i foreningens interesse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller 2 medlemmer befuldmægtigede af bestyrelsen.

§ 10. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Det er kassererens ansvar, at foreningens midler forvaltes bedst muligt. For kassereren tegnes en kautionsforsikring.

Regnskaber og bilag skal gemmes mindst 5 år efter godkendelsen.

 

§ 11. Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddeling af disse, foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH´s online tilmeldingssystem, men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

§ 12. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital Dyrenes Beskyttelse.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.

Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).